Algemene Voorwaarden Circus of Cultures zomerweek. Circus of Cultures zomerweek is een project van IJSIQ Foundation.

 

Inschrijving:

 

1.Je kunt je inschrijven door middel van een inschrijfformulier op te vragen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Overeenkomst treedt in werking na betaling, welke middels een e-mail wordt bevestigd vanaf dat moment zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst.

De zomerweek begint op de datum, tijd en plaats aangegeven op de brochure. U ontvangt uiterlijk een week voor aanvang overige informatie.

De leerling kan in overleg nog instromen, op voorwaarde dat er ruimte is in een groep.

 

2.Annulering door Circus of Cultures (IJSIQ Foundation)

Wanneer de leerling niet geplaatst kan worden omdat een groep vol is ontvangt u daarover tijdig bericht. Betaald zomerschool geld wordt in dat geval binnen 10 werkdagen teruggestort. Circus of Cultures behoudt zich het recht voor de inschrijving te annuleren. U ontvangt daarover uiterlijk een week van tevoren bericht. Betaald cursusgeld wordt binnen 10 werkdagen teruggestort.

3.Annulering door ouders

Indien ouders na het sluiten van de overeenkomst de inschrijving willen annuleren, zijn daar kosten aan verbonden.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van het kamp 25% van het betaalde bedrag.

Bij annulering vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de zomerweek: 50% van het betaalde bedrag

Bij annulering vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang van de zomerweek 75% van het betaalde bedrag

Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de zomerweek 100% van het betaalde bedrag.

 

  1. Wijzigingen

Hoewel de inhoud van het zomerweek-programma met het grootst mogelijk zorg tot stand komt, behoudt Circus of cultures zich het recht voor wijzigingen in het activiteitenprogramma aan te brengen die het wezen van de zomerweek niet aantasten. Aan het activiteitenaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is  Circus of Cultures zomerweek (IJSIQ Foundation) niet aansprakelijk.

 

  1. Gedragscode

Circus of cultures streeft ernaar de zomerweek op een plezierige en productieve wijze uit te voeren. Om een positieve leeromgeving voor alle leerlingen te creëren, tolereert Circus of Cultures geen pesten, onacceptabel taalgebruik of frequent storend gedrag.

Naleving van alle redelijke aanwijzingen van Circus of Cultures ter bevordering van een goede uitvoer van de overeenkomst is gewenst. Indien de uitvoering van de zomerschool herhaaldelijk wordt bemoeilijkt door een leerling, behoudt Circus of Cultures het recht deze leerling uit te sluiten.

Circus of Cultures zal alvorens tot dit besluit over te gaan, contact opnemen met de betreffende ouders. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de betreffende ouders.

 

  1. Foto en video

Tijdens Circus of Cultures worden geregeld foto’s en video’s gemaakt.

Deze kunnen gebruikt worden voor

Social Media (bijvoorbeeld Facebook, Linkedin, YouTube)

Marketing-en Promotiemateriaal (bijvoorbeeld brochures, website, posters/flyer)

Als u NIET WILT dat uw kind/kinderen verschijnen in foto- en videomateriaal gemaakt door Dynamic Spanish maakt uw bezwaar dan kenbaar via een e-mail naar hilda.ijsiq@gmail.com

 

  1. Aansprakelijkheid

Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de leerling. Circus of Cultures aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Circus of Cultures  (IJSIQ Foundation) – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en andere persoonlijke eigendommen van de leerling, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Circus of Cultures, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Circus of Cultures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door Circus of Cultures bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Iedere deelnemer dient een eigen zorg en aansprakelijkheids- (en reis-) verzekering te hebben.

Circus of Cultures aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door Circus of Cultures zelf of behoudens opzet of grove schuld van Circus of Cultures – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van de leerling. De leerling dient zicht in voortkomende geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van de leerling/opdrachtgever zal Circus of Cultures de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Circus of Cultures beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheidverzekering(en) aanspraak bestaat.

 

  1. Aansprakelijkheid opdrachtgever

Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die door Circus of Cultures en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hierboven begrepen – van de leerling.

Opdrachtgever zal Circus of Cultures vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik door de leerling van faciliteiten en/of diensten ingevolge de overeenkomst.

 

  1. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van een kamp door Circus of Cultures bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Circus of Cultures gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 

  1. Eventuele geschillen

Partijen zullen eventuele geschillen trachten in goed overleg op te lossen. In geval er onverhoopt niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan worden gekomen dan is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

11. Privacy

Ouder/voogd van de deelnemer en de deelnemer gaan akkoord dat de gegevens van naam, noodnummer, leeftijd, welke schoolklas en overige gegevens worden doorgegeven aan de docenten van European Solidarity Corps, omdat dit relevante informatie voor de docenten is.